ბიზნესის შეფასება

ბიზნესის შეფასება გულისხმობს ბიზნესის, როგორ მოგების მომტანი ქონებრივი კომპლექსის ღირებულების დადგენას. ბიზნესის ღირებულების დადგენისას გამოითვლება კომპანიის ყველა აქტივების ღირებულება: მანქანა-დანადგარების, უძრავი ქონების. სასაწყობო მარაგების, ფინანსური დაბანდებების, არამატერიალური აქტივებისა. ამას გარდა, ცალკე ფასდება კომპანიის მუშაობის ეფექტურობა, მისი წინა პერიოდის, ამჟამინდელი და მომავალი პერიოდის შემოსავლები, განვითარების პერსპექტივები და ბაზრის კონკურენტული გარემო. ასეთი კომპლექსური ანალიზის საფუძველზე ხდება შესაფასებელი კომპანიის შედარება სხვა ანალოგიურ კომპანიებთან და ხდება ბიზნესის რეალური შეფასება.

რისთვის არის საჭირო ბიზნესის შეფასება?

ბიზნესის შეფასება აუცილებელია არამარტო ყიდვა-გაყიდვის გარიგების განხორციელებისას და მისი დასაგირავებელი ღირებულების გასათვლელად, არამედ მმართველობითი გადაწყვეტილებების შესაფასებლად. ძირითად შემთხვევაში მიზანი კომპანიის ღირებულების გაზრდის შესაძლებლობაა.

რა სახის ბიზნესს ვაფასებთ?
  • საწარმოს შეფასება
  • საინვესტიციო პროექტის შეფასება
  • ფაბრიკა-ქარხნის შეფასება
  • აპლიკაციის შეფასება
  • სამედიცინო კლინიკის შეფასება
  • ავტოგასამართი სადგურის შეფასება
  • სასტუმროს შეფასება